Tapetes Premium

Andoni

$2.602.512–$8.325.000

Egipto

$3.564.000–$8.325.000

Etiopia

$2.551.824–$8.325.000

Kairo

$3.564.000–$5.227.000

Kenia

$3.360.614–$8.325.000

Luanda

$2.566.000–$8.325.000

Zayse

$3.136.320–$8.325.000